Menu

LisaY-formula-20220323

$25.00

Dang Gui 15g  
Sheng di 15 g 
Fangfen 8g 
Chai Tui 15g
Fu ling 15g
Bai Zhu 15g
Di fu zi 20g
Bai xian pi 15g
Cang Zhu 15g
Jing ying hua 20g
Lian qiao 20g
Gan cao 5g