Menu

CindyG-formula-20220328

$29.00

The formula in the picture is in Qian(钱)not in gram. 

One qian is appx 3 grams.

Formula after conversion: 

Chai Hu 9g

Xiang Fu 12g

Yi Mu Cao 24g

Dang Gui 12g

Bai Shao 18g

Shan Zhu Yu 24g

Gui Zhi 9g

Xian Lin Pi 18g

Xian Mao 9g

Sang Ji Sheng 12g

Xu Duan 12g

Chuan Niu Xi 9g

He Huan Pi 24g

Long Yan Rou 15g

Chao Gu Ya 9g

Gan Cao 3g