Menu

Jeena- Formula-2023-01-05

$16.00

Si Zun Zi Tang:
Dang Shen - 12 g
Fu Ling - 12 g
Bai Zhu - 15 g
Zhi Gan Cao - 9 g
Chen Pi -  9 g
Ban Xia - 12 g
Da Zao - 9 g 
Total: 78g