Menu

Johnson-Nov24

$18.00

Xin yi hua (Magnoliae Flos)…………….. 9g
Huang qin (Scutellariae Radix)………… 9g
Shan zhi zi (Gardeniae Fructus)……….. 9g
Shi gao (Gypsum fibrosum)…………….. 15g
Zhi mu (Anemarrhenae Rhizoma)……. 7g
Bai he (Lilii Bulbus)………………………….. 7g
Mai dong (Ophiopongonis Radix)…….. 7g
Sheng ma (Cimicifugae Rhizoma)…….. 5g
Pi pa ye (Eriobotryae Folium)…………… 7g
Gan cao (Glycyrrhiza glabra)………………7g
Yu xing cao (Herba houtuyniae)……. 12g
Bai zhi (Angelicae dahuricae radix)… 6g
TOTAL = 100g

Divided into 10 bags (10g)