Menu

Makhemma-12/2020

$26.00

Ci Wu Jia                18 grams 
Huang Qi                18 grams  
Dang Shen             18 grams 
Rou Gui                  18 grams 
Gou Qi Zi                22 grams 
Shu Di Huang         22 grams 
Dang Gui Head      18 grams 
American Ginseng 18 grams 
Long Yan Rou        18 grams 
Yi mu Cao               18 grams 
Yan Hu Suo             18 grams 
Bu Gui Zhi               18 grams 
Du Zhong                  22 grams