Menu

Makhemma-Formula

$22.00

Bei Sha Shen                     18 grams

Mai Men Dong                  18 grams            

Nu Zhen Zi                        18 grams

Han Lian Cao                     18 grams

Sang Shen                           18 grams

Tian Ma                              18 grams

Bai Zi Ren                          18 grams

Chai Hu                              18 grams

Dang Gui                            18 grams

Bai Shao Yao                      18 grams

Huang Qi                             22 grams

Da Zao                                 22 grams

Mu Xiang                            22 grams