Menu

Makhemma-09/2020

$22.00

Bei Sha Shen  北沙參...18 grams

Mai Men Dong 麦门冬...18 grams            

Nu Zhen Zi  女真子...18 grams

Han Lian Cao 旱莲草...18 grams

Sang Shen 桑椹...18 grams

Tian Ma 天麻...18 grams

Bai Zi Ren 柏子仁...18 grams

Chai Hu 柴胡...18 grams

Dang Gui 当归片...18 grams

Bai Shao Yao 白芍...18 grams

Huang Qi  黄芪...22 grams

Da Zao 大枣...22 grams

Mu Xiang 木香...22 grams