Menu

nj-formula-0805

$17.00

Shu Di - 10g

Shan Zhu Yu - 10g

Shan Yao - 15g

Huai Niu Xi - 12g

Gou Qi Zi - 15g

Tu Si Zi - 12g

Nu Zhen Zi - 15g

Bie Jia - 12g

Dan Shen - 15g

Dang Gui - 10g