Menu

steel-formula-august13

$27.00

Chi Shao 赤芍  21 

San Qi 三七  12 

Tao Ren  桃仁   12

Huang Qi  黄芪  30 

Pu Huang 蒲黄 15

Hong Hua 红花  15

Ji Lin Shen 红参 (red ginseng)  15

Chuan Xiong  川芎  6

Ru Xiang 乳香  9

Dang Gui 当归  12

Su Mu 蘇木  30

Xu Duan 续断   12

Mo Yao 没药    9

Da Huang 大簧 30

Bai Zhu  白术     9

Gan Cao 甘草     9

Dan Shen 丹参 12

Shu Di Huang 熟地黄 12

Zhi Qiao  枳壳 15