Menu

Yihe-formula-04182022

$21.00

Danggui (当归) 15 g
Jixueteng (鸡血藤) 18 g
Danshen (丹参) 15 g
Sangzhi (桑枝) 12 g
Honghua (红花) 6 g
Chuanxiong (川芎) 10 g
Qinjiao (秦艽) 10 g
Weilingxian (威灵仙) 10 g
Jianghuang (姜黄) 10 g
Qianghuo (羌活) 10 g
Niuxi (牛膝) 10 g
Gancao (甘草) 5 g