Faizan-Bilwani-Formula-240305

$18.00 CAD

Shu Di Huang / Rx. Rehmanniae Preparata 8g Please dispense as 4 packages
Shan Zhu Yu / Fr. Corni 4g each containing 2 daily doses
Shan Yao / Rx. Dioscoreae 4g
Fu Ling / Poria 3g
Ze Xie / Rz. Alismatis 3g
Mu Dan Pi / Cx. Moutan 3g
Tu Si Zi / Sm. Cuscutae 6g
Gou Qi Zi / Fr. Lycii 5g
Nu Zhen Zi / Fr. Ligustri Lucidi 5g
Wu Wei Zi / Fr. Schisandrae 2g
He Shou Wu / Rx. Polygoni Multiflori 9g
Dang Gui / Rx. Angelicae Sinensis 3g
Total # herbs = 12 55g