Xiao Jian Zhong Tang 小建中湯

$5.00 CAD

Gui Zhi 桂枝 6 g

Bai Shao 白芍 9 g

Zhi Gan Cao 炙甘草 3 g

Gan Jiang 干姜 3 g

Da Zao 紅棗 3g